SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja preko spletne strani www.houthbage.com (v nadaljevanju splošni pogoji) urejajo pogoje izdelave in objave oglasa, plačilo ter posledice kršitev, pri poslovanju preko te spletne strani, katere nosilec je družba: GENERALNO – POSREDNIŠKA IN TRGOVINSKA DRUŽBA D.O.O., Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper, Slovenija, matična št.: 2315483000, davčna št.: SI53186192, Transakcijski račun: SI56 1010 0005 7259 968, BANKA INTESA SANPAOLO D.D. vpisana v poslovni in sodni register Okrožnega sodišča v Kopru (v nadaljevanju nosilec). Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike spletne strani, ki so registrirani skladno s splošnimi pogoji uporabe in ki objavijo oglas. Vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, so urejena v splošnih pogojih uporabe spletne strani. Nosilec si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve splošnih pogojev.
 1. Oglas
  Oglas je kratka predstavitev dejavnosti, skupaj s kontaktnimi podatki uporabnika, na katere se lahko obrnejo subjekti, ki sledijo oglasu. Oglas se na spletni strani objavi za čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja.
 2. Vrste oglasov
  Uporabnik lahko objavi zasebni oglas (fizična oseba, samostojni podjetnik) ali poslovni oglas. Poslovni oglas lahko objavi tudi fizična oseba oziroma samostojni podjetnik, če želi imeti prednost pred zasebnim oglasom. Poslovni oglas bo imel prednost pred zasebnim oglasom pri rezultatih iskanja. Zasebni oglas pa lahko objavi samo fizična oseba oziroma samostojni podjetnik. Pravnim osebam ni dovoljena objava zasebnega oglasa.
 3. Izdelava oglasa
  Uporabnik izdela oglas tako, da na spletni strani v zato predvidena okna vpiše podatke o imenu oglasa in svoje podatke (ime, naslov,...) ter nato izbere kategorijo oglasa. Vpis teh podatkov je obvezen. Uporabnik lahko poleg zgornjih podatkov v za to predvidena okna vpiše tudi podatke o delovnem času, telefonski številki, elektronskem naslovu, facebook/ linkedin/ twitter naslovu, lahko doda video povezavo. Zgolj poslovni uporabnik lahko doda tudi vezavo na svojo spletno stran. Uporabnik lahko v za to predvideno okno naloži sliko velikosti do 512 kB. Uporabnik mora obkljukati kvadratek z čimer izkazuje, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi strinja. Uporabnik mora za nadaljevanje potrditi vnesene podatke s klikom na gumb ''Shrani''. Ob potrditvi oglasa dobi uporabnik edinstveno identifikacijsko številko (ID), ki služi za ugotavljanje identitete plačnika za določen oglas. V naslednjem koraku mora uporabnik za nadaljevanje klikniti na gumb ''Plačaj'' in nato izbrati izbrati način plačila. Plačilo se lahko izvede z uporabo plačilne kartice visa, visa electron, activa, maestro, mastercard, american exspress, ter preko neposrednega bančnega nakazila. Če uporabnik izbere način plačila z bančnim nakazilom, mu je po potrditvi naročila izdelave oglasa na njegov elektronski račun posredovan predračun s podatki o plačilu, ki ga mora poravnati najkasneje v roku, ki ga določi nosilec. Če uporabnik izbere katerikoli drugi način plačila, je ob potrditvi naročila izdelave oglasa preusmerjen na primeren obrazec ali spletno stran ponudnika plačila, kjer dokonča plačilo. Oglas se objavi takoj, ko uporabnik plača predvideni znesek. Nato pa administrator v ozadju pregleda oglas in v primeru, da je oglas v neskladju z pogoji, administrator uporabnika opozori, da oglas popravi ali pa objavi nov pravilen oglas. V kolikor uporabnik svojega oglasa ne popravi, ima administrator pravico da oglas trajno izbriše. V tem primeru uporabnik nima pravice zahtevati vračila vplačanega zneska. Z izvedbo plačila je sklenjena pogodba o objavi oglasa med nosilcem in uporabnikom, s katero se nosilec zavezuje uporabniku za čas enega leta nuditi spletni prostor oglaševanja, uporabnik pa se zaveže naročniku izplačati celotni pogodbeni znesek izdelave in objave oglasa. Uporabnik lahko pred iztekom enega leta umakne oglas, vendar v tem primeru nima pravice zahtevati vračila dela vplačanega zneska. Po poteku enega leta se lahko pogodbo obnovi na enak način, kot je potekala prvotna sklenitev pogodbe skladno s temi splošnimi pogoji. Mesec dni pred iztekom oglasa je uporabnik obveščen, da mu bo oglas potekel in da oglas lahko obnovi.
 4. Cena
  Cena izdelave in objave oglasa za eno leto za zasebni oglas (fizična oseba) znaša 0,00 EUR brez vključenega DDV, z vključenim DDV pa 0,0 €. Cena izdelave in objave oglasa za eno leto za poslovni oglas znaša 120,00 EUR, brez vključenega DDV.
 5. Omejitve oglaševanja
  Neskladje oglaševanja s slovensko zakonodajo pomeni nedovoljeno oglaševanje izdelkov, katerih pravnih promet je omejen ali prepovedan. S spletne strani bodo brez opozorila odstranjeni vsi oglasi prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi, prepovedanih vrst orožja, nudenja spolnih uslug, kjer je sovražni govor, oglasi z žaljivo vsebino ter trgovine z ljudmi ali človeškimi deli. V primeru odstranitve oglasa uporabnik nima pravice zahtevati vračila vplačanega zneska.
 6. Omejitev odgovornosti nosilca
  Nosilec ni oglaševalec in zato ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane kot posledica oglasov izdelanih ter objavljenih s strani uporabnikov. Z izjavo, da sprejema splošne pogoje spletne strani, uporabnik prevzema celotno odgovornost za njihovo objavo in vse pravne posledice, ki iz le te nastanejo. Nosilec ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane uporabniku z ravnanjem drugega uporabnika. Nosilec ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane uporabniku zaradi ravnanja pristojnih organov, ko ti ugotavljajo skladnost oglasov s slovensko zakonodajo.
 7. Uporabno pravo in določitev pristojnosti
  Za pogodbo o izdelavi in objavi oglasa ter za vsa pravna razmerja med nosilcem in uporabnikom po teh splošnih pogojih, ki izvirajo iz izdelave in objave oglasa, ter njihove pravne posledice, se uporablja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, izvirajoče iz razmerja po teh splošnih pogojih je pristojno sodišče Republike Slovenije, krajevna pristojnost pa se določi po sedežu nosilca.
 8. Končna določba
  Ti splošni pogoji začnejo veljati dne 25.05.2016. Spremenjeni splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

 1. Ti splošni pogoji uporabe spletne strani www.houthbage.com (v nadaljevanju splošni pogoji) urejajo pogoje registracije in uporabo spletne strani, katere nosilec je družba GENERALNO – POSREDNIŠKA IN TRGOVINSKA DRUŽBA D.O.O., Kolodvorska cesta 1, Koper (v nadaljevanju nosilec). Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov spletne strani. Nosilec si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve splošnih pogojev.
 2. Uporabnik spletne strani je vsak obiskovalec spletne strani, registriran ali neregistriran, ki je fizična ali pravna oseba. Uporaba spletne strani pomeni vsak dostop uporabnika do spletne strani, ne glede na to ali se nahaja v delu, odprtem za neregistrirane uporabnike, ali v delu odprtem zgolj registriranim uporabnikom. Neregistrirani uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki anonimno in brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela spletne strani. Registrirani uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopa do dela spletne strani, ki je namenjen registriranim uporabnikom, ali ko z uporabo uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela spletne strani.
 3. Spletna stran www.houthbage.com je namenjena izdelavi in objavi oglasov ter pregledu že objavljenih oglasov. Sama spletna stran ni oglaševalec, temveč zgolj omogoča drugim oglaševalcem spletni prostor, na katerem lahko objavljajo svoje oglase za določeno časovno obdobje.
 4. Za dostop do odprtega dela spletne strani uporabnik potrebuje osebni računalnik, pametni telefon, tablico ali drugo komunikacijsko napravo s povezavo na internet ter nameščen spletni brskalnik (na primer MS Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Google Chrome) ali drugo aplikacijo, ki omogoča dostop na internet (na primer Safari). Za dostop do dela spletne strani, namenjenega registriranim uporabnikom, uporabnik potrebuje še uporabniško ime in geslo. Dostop do spletne strani je praviloma omogočen 24 ur na dan, vse dni v letu. Nosilec si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom omogočajo nemoteno uporabo spletne strani. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme, si nosilec pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletne strani. Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabnikom zaradi tehničnih razlogov ob prekinitvi dostopa do spletne strani, je v celoti izključena.
 5. Uporabnik postane registrirani uporabnik, ko na spletni strani v za to namenjeno okno registracije vpiše svoj elektronski naslov ter želeno geslo, katerega mora še enkrat potrditi. Hkrati s potrditvijo elektronskega naslova ter gesla se mora uporabnik strinjati s temi splošnimi pogoji z obkljukanjem za to predvidenega okenca. Po potrditvi se na elektronski naslov uporabnika pošlje potrditveno elektronsko sporočilo s povezavo na potrditveno spletno stran. Ko uporabnik obišče potrditveno spletno stran, postane njegov uporabniški račun aktiven in uporabnik postane registrirani uporabnik. Registrirani uporabnik lahko v uredniškem delu uporabniškega računa, v zato namenjena polja, vpiše osebne podatke: ime, telefon, spol, elektronski naslov in dejanski naslov. Vnos osebnih podatkov je prostovoljen, vpiše pa se jih z namenom lažje povezati registriranega uporabnika z njegovimi objavljenimi oglasi. Registrirani uporabnik lahko svoje osebne podatke ter geslo kadarkoli spreminja v uredniškem delu uporabniškega računa. Vsak uporabnik sam odgovarja za pravilnost in resničnost vnesenih osebnih podatkov. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal samo za namene, opredeljene v teh splošnih pogojih, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.
 6. Namen registracije je, da se omogoči registriranemu uporabniku oblikovanje ter objavo oglasa na spletni strani www.houthbage.com. Registracija registriranega uporabnika v ničemer ne zavezuje k objavi oglasa. Sama registracija je brezplačna in je časovno neomejena. Registracija nosilcu omogoča nadzor nad objavljenimi oglasi ter ugotavljanje povezave med objavljenimi oglasi in registriranimi uporabniki.
 7. Registrirani uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe njegovega uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti nosilca ter spremeniti geslo za dostop do svojega uporabniškega računa. V primeru hujših kršitev uporabniškega računa lahko nosilec začasno ali trajno omeji registriranemu uporabniku dostop do njegovega uporabniškega računa.
 8. Nosilec ni odgovoren za nobeno škodo, ki izvira iz delovanja spletne strani, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za nobeno škodo, ki nastane uporabniku in je posledica višje sile ali dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti. Uporabnik ali registrirani uporabnik se zavezuje, da ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, da ne bo na noben način motil, onesposobil ali drugače škodoval delovanju spletne strani oziroma drugim uporabnikom spletne strani. Nosilec ni odgovoren za resničnost in pravilnost vsebine oglasov, ki jih registrirani uporabniki objavljajo na spletni strani. Vsi zahtevki, vključno z morebitnimi odškodninskimi zahtevki, ki nastanejo zaradi objavljenega oglasa ali zaradi delovanja uporabnika/ registriranega uporabnika/ tretje osebe, se uveljavljajo zgolj proti temu uporabniku/ registriranemu uporabniku/ tretji osebi.
 9. Nosilec se zavezuje, da bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani, pridobival, hranil in drugače obdeloval le za vodenje registriranih uporabnikov, za pripravo anonimnih statističnih analiz ter za sledenje objavljenim oglasom. Pridobljene podatke bo nosilec hranil toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Podatki so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in v nobenem primeru ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam.
 10. Znak ''HOUTHBAGE'' in njegov videz predstavlja blagovno znamko v skladu z zakonom o intelektualni lastnini (ZIL-1) in v skladu z uredbo o znamki Skupnosti (CTM). Vsako kršitev pravic iz blagovne znamke, ki pripadajo nosilcu, bo nosilec odškodninsko preganjal proti uporabniku, ki je kršil pravice iz blagovne znamke ali proti uporabniku, ki je kršitelju omogočil izpeljati kršitev.
 11. Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki (angl. cookies) so majhne datoteke, ki se naložijo na računalnik uporabnika, da izboljšajo njegovo izkušnjo pri uporabi spletne strani. Ko uporabnik ustvari uporabniški račun, bo spletna stran uporabljala piškotke za vodenje postopka prijave in splošno upravljanje. Ti piškotki se navadno izbrišejo, ko se uporabnik odjavi, vendar lahko v nekaterih primerih ostanejo shranjeni tudi po odjavi, da si lahko spletna stran zapomni uporabnikove prednostne nastavitve, ko ta ni več prijavljen. Nosilec na spletni strani občasno ponuja uporabniške ankete in vprašalnike, da bi uporabnikom predstavili zanimiva spoznanja in priskrbeli koristna orodja ali da bi podrobneje spoznal svojo bazo uporabnikov. Te ankete lahko uporabljajo piškotke, da si zapomnijo, kateri uporabnik je že odgovarjal na anketo, ali da lahko naročnik uporabnikom po zamenjavi strani priskrbi natančne rezultate. Ko uporabnik pošlje podatke prek obrazca, kakršni so denimo obrazci na kontaktnih straneh ali obrazci za komentarje, se lahko na njegovi napravi namestijo piškotki, da si spletna stran lahko zapomni uporabnikove podatke za prihodnjo korespondenco z njim. Da bi uporabnikom zagotovili čim boljšo izkušnjo pri uporabi te spletne strani, nosilec uporabnikom omogoča, da si sami po želji nastavijo način delovanja spletne strani. Da bi si lahko spletna stran uporabnikove prednostne nastavitve zapomnila, mora namestiti piškotke, s pomočjo katerih se lahko ob vsaki nadaljnji komunikaciji uporabnika s stranjo prikličejo podatki o teh nastavitvah. V nekaterih posebnih primerih nosilec uporablja tudi piškotke zaupanja vrednih tretjih oseb.

  Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, ki je namenjena, da nosilec razume, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, in da spozna načine, s katerimi lahko izboljša uporabnikovo spletno izkušnjo. Ti piškotki na primer beležijo, koliko časa se uporabniki zadržujejo na spletni strani in katere strani obiskujejo, kar nosilcu omogoča, da lahko izboljša svoje vsebine na spletni strani.
  Nosilec lahko občasno na spletni strani preizkuša nove funkcije in za odtenek spremeni način delovanja spletne strani. Kadar nosilec preizkuša nove funkcije, lahko te piškotke uporablja zato, da bi uporabnikom zagotovil dosledno uporabniško izkušnjo spletne strani ter da bi ugotovil, katere optimizirane rešitve in izboljšave so uporabnikom najbolj všeč.
  Namestitev piškotkov lahko uporabnik prepreči tako, da spremeni ustrezne nastavitve v svojem brskalniku. Upoštevati mora, da bo izključitev piškotkov vplivala na funkcionalnost te in številnih drugih spletnih strani, ki jih bo obiskal. Običajno bodo zaradi tega tudi onemogočene nekatere funkcionalnosti in značilnosti spletne strani.
 12. Za pravna razmerja, ki nastanejo v zvezi z uporabo spletne strani www.houthbage.com, se uporablja pravni red Republike Slovenije, za odločanje v sporih ali upravnih zadevah pa so pristojni upravni organi in sodišča Republike Slovenije.
 13. Ti splošni pogoji začnejo veljati z objavo na spletni strani. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.